--> Tại sao Bác Hồ lại ra đi tìm đường cứu nước? - game1s.com
Snack's 1967

Tại sao Bác Hồ lại ra đi tìm đường cứu nước?

-Vì trong bối cảnh nước nhà tan phải sống trong tuổi nhục, các thế hệ người Dân Việt Nam đều mong muốn đánh đuổi giặc Pháp, giành lại độc lập cho Dân Tộc.


- Nguyễn tất Thành sớm hiểu tình cảnh của đất nước và nỗi thống khổ của nhân dân, nên đã sớm có ý chí đánh đuổi TD.P, giải phóng đồng bào

- Bác đi sang phương Tây để hiểu vì sao Pháp thống trị nước mình và thực chất của các "Tự do-Bình đẳng-Bác ái". Xác định con đường cưu nước đúng cho dân tộc.
Tại sao Bác Hồ lại ra đi tìm đường cứu nước?
Thông Tin
Lượt Xem : 1984
Tải về : Tải về máy